Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Adresa

Nepolisy 75
50363, Nepolisy
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Šustr Dušan, Ing.

  Šustr Dušan, Ing. Politická příslušnost: bez politické příslušnosti Starosta

Šustr Jiří

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti Místostarosta
Telefon: 495497234

Baláž Ján, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Vondruška Vladimír, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Říha Pavel

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Surový Miloš, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Marek Petr

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Zhříval Jiří

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Marek Tomáš

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti člen zastupitelstva obce

Podřízené organizační složky

 • Finanční výbor zastupitelstva

  provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (cena obvyklá v místě a čase, účelnost, hospodárnost pořízení majetku) + plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (projednání návrhu rozpočtu obce a příspěvkových organizací (PO), projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce a PO, projednání nastavení ceny stočného a ceníku služeb obce obecně, doporučení k prodeji či pořízení nemovitého majetku a movitého majetku nad stanovenou finanční výši)
 • Kontrolní výbor

  kontroluje plnění usnesení ZO (zda jsou plněna, s jakým výsledkem, v případě, že nejsou plněna požaduje informace, proč a kdy budou plněna), kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (kontrola aktuálnosti směrnic obce, obecně závazných vyhlášek apod.)
 • Výbor pro občanské záležitosti

 • Investiční výbor

  plní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO ve vztahu k investičním akcím obce (průběh přípravy akcí, průběžná aktualizace seznamu investičních akcí, kontrola průběhu investičních akcí a jejich financování, doporučení o upřednostnění vybraných akcí v daném kalendářním roce apod.). Vyjadřování k projektovým dokumentacím vybraných investičních záměrů.