Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

-

Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souladu s ustanovením § 3, čl.2 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje jako požáry v přírodním prostřední vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc:

Období mimořádných klimatických podmínek

Období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuje z důvodu dlouhotrvajícího sucha s ohledem na měsíční předpověď počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Vobdobí mimořádných klimatických podmínek je nutné k zajištění požární bezpečnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č.1 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Období mimořádných klimatickýh podmínek počíná dnem jeho vyhlášení a platí až do odvolání.

 

 

Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

 

V období mimořádných klimatických podmínek není dovoleno:

1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,

2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

 

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:

1. pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu z výfukového potrubí;

 

b) nařizuje se:

1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,

2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.

 

Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti:

1. zajistit trvalou akceschopnost a připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje podle požárního poplachového plánu hašení požárů a záchranné práce,

2. zajistit provádění kontroly dodržování stanovených opatření na katastrálním území obce po celou dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,

3. způsobem v místě obvyklým provést oznámení o počátku a ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

 

Datum vložení: 3. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2019 5:53
Autor: