...
Obec Nepolisy

Přístup k informacím

Povinně zveřejňované informace o subjektu jsou zveřejňovány dle:

 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název

Obec Nepolisy


2. Důvod a způsob založení

Obec Nepolisy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

3.b Zřizované příspěvkové organizace  a řízené organizace


4. Kontaktní spojení

Nepolisy 75
50363 Nepolisy
Telefon: 495497234
Fax: -
E-mail: urad@nepolisy.cz
WWW: www.nepolisy.cz
ID Datové schránky: vz6bi69

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nepolisy 75
50363 Nepolisy

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nepolisy 75
50363 Nepolisy

4.3. Úřední hodiny

pondělí:15:00 - 18:00 (přítomen starosta i místostarosta obce)

Kancelář OÚ Nepolisy dále otevřena v pracovních dnech Po - Čt v době od 7:00 do 15:00 hod. V Pá otevřeno od 7:00 do 14:30 hod. Polední přestávka v době od 11:30 do 12:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

495497234 - kancelář OÚ Nepolisy

734616990 - mobilní telefon starosty obce

4.5. Čísla faxu

-

4.6. Adresa internetové stránky

www.nepolisy.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@nepolisy.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@nepolisy.cz


5. Bankovní spojení

Česká spořitelna: 1080782309/0800


6.

00269212


7. DIČ

CZ00269212


8. Dokumenty

Územní plán obce Nepolisy

Rozvojový plán obce Nepolisy 2013 - 2020

Pasport místních komunikací (formát .zip - textová i mapová část)

Plán rozvoje sportu na území obce pro období 2019-2025

Ceník služeb obce pro rok 2021 (platný od 1.1.2021)

 

8.1 Rozpočet obce

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2021

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2020

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2019

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2018

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2017

 

8.2 Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2022-2024

 

8.3. Rozpočtová opatření - aktuální pro rozpočet aktuálního roku

Rozpočtové opatření č. 11/2021 (154.21 kB)

Rozpočtové opatření č. 10/2021 (152.83 kB)

Rozpočtové opatření č. 9/2021 (149.31 kB)

Rozpočtové opatření č. 8/2021 (149.67 kB)

Rozpočtové opatření č. 7/2021 (148.78 kB)

Rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 18/2020

 

8.4. Závěrečný účet 

Schválený závěrečný účet obce za r. 2020 (714.57 kB)

Příloha č. 1 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (502.2 kB) - auditní zpráva

Příloha č. 2 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (309.04 kB)  - výkazy ZŠ a MŠ, Nepolisy

Příloha č. 3 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (85.96 kB)  - inventarizační zpráva ZŠ a MŠ, Nepolisy

Příloha č. 4 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (210.01 kB)   - inventarizace Obec Nepolisy

Příloha č. 5 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (191.19 kB)  - rozvaha

Příloha č. 6 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (186.76 kB) - výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 7 Návrhu ZÚ obce za r. 2020 (202.52 kB) - příloha účetní závěrky

 

9. Žádosti o informace

Návod na podání žádosti o informace, včetně místa a způsobu podání


10. Příjem žádostí a dalších podání

Popis příjmu žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky

Co můžete dělat když orgán žádosti nevyhoví


12. Formuláře

Povolení kácení dřevin

Povolení sjezdu

Přihláška psa

Zrušení trvalého pobytu


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Nepolisy vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
 

NAŘÍZENÍ:

Narízení c. 1/2004, kterým se stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálu

Nařízení č. 1/2013 - TRŽNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:

OZV č. 3/2011, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad

OZV č. 5/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

OZV č. 1/2014 o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích obce Nepolisy

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu

OZV č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nepolisy.

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není požadována.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V předchozích kalendářních letech, tj. v období od r. 2000 do r. 2018 nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Nepolisy nedisponuje vzorem licenční smlouvy, neboť prozatím nebyl předmětem žádosti o informace. V případě nutnosti bude vzor licenční smlouvy připraven.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Nepolisy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2017

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva za rok 2011


Další povinně zveřejňované informace

Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

 • Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

  Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

  Správce OÚ: Obec Nepolisy,

  sídlo: Nepolisy 75, 50363 Nepolisy, IČ: 00269212, Datová schránka: vz6bi69, telefon: 495497234, oficiální e-mail: urad@nepolisy.cz

  Pověřenci pro OÚ (POOÚ):   Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj